ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

 เข้าเว็บไซต์วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร