คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
   
 

ประเภทของรายวิชา:


โปรแกรมประมวลผลคำประยุกต์
อาจารย์: ทนงค์ศักดิ์ คงศรีลังก์

ปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบหนังสือราชการ บันทึกข้อความจดหมายธุรกิจ จดหมายเวียน ปฏิบัติการ พิมพ์เอกสารตามรูปแบบ การพิมพ์ตาราง การพิมพ์นามบัตรแผ่นพับ แผ่นโฆษณา ใบวุฒิบัตร การจ่าหน้าซองบัตรอวยพร แบบฟอร์ม


การสร้างเว็บเพจ
อาจารย์: ทนงค์ศักดิ์ คงศรีลังก์

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการทำงานของเว็บเพจระบบ Hyper Link การออกแบบ เว็บเพจเบื้องต้นการสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสำเร็จรูป การทดสอบการทำงานของเว็บเพจ การ Upload เว็บเพจ


คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
อาจารย์: ทนงค์ศักดิ์ คงศรีลังก์

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการขององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อการทำงานกราฟฟิคในการออกแบบ และสร้างภาพ การพิมพ์ภาพออกทางเครื่องพิมพ์


คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
อาจารย์ทนงค์ศักดิ์ คงศรีลังก์: ทนงค์ศักดิ์ คงศรีลังก์

     ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของระบบจำนวนและความสัมพันธ์ระหว่างคณิตศาสตร์กับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเลขฐาน พีชคณิตบูลีน คอมพิวเตอร์กับเลขฐาน หลักการคำนวณของเครื่อง คอมพิวเตอร์
พีชคณิตเชิงเส้นและทฤษฎีเมตริกซ์
 

คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
อาจารย์: นายธีระศักดิ์ มะหะหมัด
อาจารย์: ธีรศักดิ มะหะหมัด
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพเบื้องต้น การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์รอบข้างและระบบปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมประมวลผลคำจัดทำเอกสารเพื่องานอาชีพโดยเน้นการพิมพ์เอกสารด้วยระบบสัมผัสและตรวจสอบแก้ไขความถูกต้องการใช้โปรแกรมตารางทำการเพื่องานอาชีพและการรับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับสารสนเทศ

ระบบเครือข่ายเบื้องต้น
อาจารย์: นายพิเชษฐ์ ขุนบำรุง

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
การสร้างเว็บเพจ
อาจารย์: ปิยะมาศ ชำนาญ
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการทำงานของเว็บเพจ ระบบ hyper link การออกแบบเว็บเพจ เบื้องต้น การสร้างเว็บเพจ ด้วยโปรแกรมภาษา หรือโปรแกรมสำเร็จรูป การทดสอบการทำงานของเว็บเพจ การ Upload เว็บ
ฮาร์แวร์และยูทิลิตี้
อาจารย์: นายเชษฐ์ ขุนบำรุง
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์


ThemeGurus
คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)