08/29/2014 12:14:02
เมนูหลัก
- หน้าแรก
- ประวัติวิทยาลัยฯ
- ปรัชญา-วสัยทัศน์
- ฝ่ายบริหาร
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลการติดต่อ
- สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ
- ตำแหน่งที่ตั้ง

โครงสร้างฝ่ายบริหาร
- ฝ่ายแผนงานฯ
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ

โครงสร้างแผนกวิชา
- แผนกคอมพิวเตอร์
- แผนกช่างยนต์
- แผนกช่างก่อสร้าง
- แผนกวิชาบัญชี
- แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
- แผนกวิชาการท่องเที่ยว
- แผนกวิชาไฟฟ้า
- แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
- แผนกวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
- แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
- แผนกวิชาเทคโนฯสารสนเทศ
- แผนกวิชาการขาย

ข้อมูลพื้นฐาน ๙ ประการ
- ข้อมูลพื้นฐาน ๙ ประการ
กำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 104
· สมาชิกใหม่: 5801100029153
วิธีใช้ระบบสารสนเทศวิทยาลัยฯ
- วิธีล๊อคอินเว็บไซด์วิทยาลัยฯ
- วิธีใช้ศูนย์กำลังคน
- วิธีใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต


ระบบสารสนเทศภายนอก

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น
ประวัติวิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 บ้านดอนแค ต.ทรายขาว อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80170 ผู้บริหารคนปัจจุบันคือ นายประจวบ จันทภาโส ประวัติการก่อตั้งวิทยาลัยการอาชีพหัวไทร

โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพหัวไทร ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 บ้านดอนแค ต.ทรายขาว อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ได้จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของกรมอาชีว กระทรวงศึกษาธิการเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพให้กว้างขวางขึ้น เมื่อปีการศึกษา 2535 โดยมีนายปลอบ หนูยิ้มซ้าย ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ประสานงานจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพหัวไทร และมีกลุ่มบุคคล กลุ่มหนึ่งที่ประสงค์บริจาคที่ดินเพื่อจัดตั้งวิทยาลัยฯ ในพื้นที่ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 บ้านดอนแค ต.ทรายขาว อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช มีผู้ร่วมบริจาคจำนวน 15 ครอบครับ รวม 45 ไร่

กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านวิชาชีพ และรองรับการพัฒนาประเทศด้านอุตสาหกรรมในอนาคต ดังนั้นในปี พ.ศ. 2533 กรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่กรมอาชีวศึกษา และนายปลอบ หนูยิ้มซ้าย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรนครศรีธรรมราช ให้เป็นผู้รวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆ เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาหาพื้นที่จัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพระดับอำเภอขึ้นในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายปลื้ม เทอดเกียรติชาติ เป็นผู้ประสานงานและจัดหาที่ดินในหมู่ที่ 2 ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร ซึ่งมีผู้บริจาคที่ดินจำนวน 15 ราย รวมเนื้อที่ทั้งหมด 45 ไร่

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2537 เป็นต้นมาโดยเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 6 แผนกวิชาคือ

1. แผนกวิชาช่างยนต์
2. แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
3. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
4. แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
5. แผนกวิชาการบัญชี
6. แผนกวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาเทคนิคยานยนต์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 อาณาเขตติดต่อ ดังนี้
- ทิศเหนือ ติดที่ดินราษฎร
- ทิศใต้ ติดที่ดินสาธารณะ
- ทิศตะวันออก ติดที่ดินสาธารณะ
- ทิศตะวันตก ติดที่ดินสาธารณะ
รายนามผู้บริจาคที่ดินเพื่อก่อตั้งวิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
1. นายเอี่ยม นางครวญ จุลบุญญาสิทธิ์
2. นายเจริญ นางเก็บ มีเสน
3. นายคล้อย นางจ่าย ทิพย์บุญแก้ว
4. นายวิน นางละออง แก้วขลิบ
5. นายประวัติ นางจารึก หอยชูด
6. นายพลัด นางพลับ ทองมา
7. นายร่วง นางเอียง ดำด้วงโรม
8. นายส่อง นางพลาย วิบูลย์ศิลป์
9. นายธงชาติ วีรชัยวัลลภ
10. นายโรจน์ นางมูล แก้วแหลม
11. นายลาภ นางครื้น กลับสติ
12. นายรินทร์ นางระเบียบ ทองนอก
13. นายสมบูรณ์ นางวิไล รอดเพชร
14. นายเหิม นางแดง บัวศรี
15. นายเทียบ นางหนูภักดี จันทร์ทอง
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร ได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 และเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 โดยตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน แวดล้อมไปด้วยโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถานีตำรวจ สถานีอนามัย วัด จึงถือว่าเป็นสถานศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพระดับอำเภออย่างแท้จริง
ผู้อำนวยการวิทยาลัย

Poll
ความพึงพอใจเว็บไซด์คุณต้องLogin ก่อนโหวต.
ลิงก์ภายในสอศ.
- สำนักอำนวยการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีว
- สำนักวิจัยและพัฒนา
- สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษา
- สำนักติดตามและประเมินผล
- สำนักพัฒนาสมรรถนะครู
- หน่วยตรวจสอบภายใน


สารสนเทศภายใน

เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
แสดงผลในเวลา: 0.02 วินาที 58,760 ผู้เยี่ยมชม